Dzień 3 – Rozważania różańcowe

Tajemnica Modlitwy w Ogrójcu
Modlitwa jest tą wyjątkową tajemnicą Miłości Boga, którą staramy się przyjąć i ją wypełnić w naszym życiu. Bądźmy wytrwali w wypełnianiu woli Boga. Niech wstawiennictwo Matki Bożej wspomaga nas, abyśmy zawsze i wszystko pełnili tak, jak chce Bóg.

Tajemnica Biczowania
Doświadczenie bólu i cierpienia Jezusa Chrystusa uświadamia nam, jak wiele potrafimy zaniedbać w dziele Miłości i gardzić Miłością Boga. Niech wstawiennictwo Matki Bożej uczy nas wytrwałości i takiej wrażliwości serca, dzięki której zawsze będziemy szanować kochającego nas Boga.

Tajemnica Cierniem ukoronowania
Bóg ofiaruje nam wielką władzę, dzięki której możemy być sługami Jego Miłości, ale także ludzka słabość potrafi uczynić z nas synów buntu i pogardy. Niech wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej sprawi, że zawsze będziemy gotowi z pokorą i cierpliwością służyć Miłością.

Tajemnica Drogi Krzyżowej
Trud dźwigania Krzyża jest niewyobrażalnym świadectwem Miłości Boga, jaką ofiarował nam w Jezusie Chrystusie i do jakiej wzywa nas w tajemnicy wiary. Niech wstawiennictwo Matki Bożej wspomaga nas w wytrwałym przyjęciu krzyża naszej wierności Bogu i objawienia Jego Miłości.

Tajemnica śmierci na Krzyżu
Chociaż rozważamy tajemnicę Śmierci naszego Zbawiciela, to uczestniczymy w wyjątkowym znaku jedności Ojca i Syna oraz niepojętej tajemnicy Macierzyńskiej Miłości Maryi. Niech wstawiennictwo Matki Bożej uczyni nas sługami Miłości Boga, która trwa na wieki.