Regulamin

Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin łączy w swoich szeregach rodziny, nieważne jest czy są to rodziny pełne, czy też poszczególni ich członkowie. Pielgrzymka Rodzin wyrusza dnia 5 sierpnia z Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej przy parafii Narodzenia Pańskiego, po uroczystej Eucharystii sprawowanej o godzinie 7:00.
Pielgrzymka jest wielkim wysiłkiem duchowym i fizycznym, stąd jej uczestnikami mogą być ludzie o dobrym zdrowiu i kondycji fizycznej, zdolni pokonać w ciągu dnia ponad 30 km. Motywem podjęcia pielgrzymiego trudu powinny być względy religijne i chęć rzetelnego poszukiwania Boga w otaczającej nas rzeczywistości z nadzieją i radością, w duchu modlitwy i ofiary, cierpliwości i pokuty, ze świadomością znoszenia pielgrzymich trudów i niewygód.
Jeśli czujesz potrzebę by iść za siebie i innych, by dziękować, przebłagać, wynagrodzić, by wyprosić u Boga przez Maryję potrzebne łaski, wybierz się na te wędrowne rekolekcje, aby powrócić innym – lepszym człowiekiem.

Regulamin pielgrzymki

1. Zapisy na pielgrzymkę odbywają się w parafii Narodzenia Pańskiego przy Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 72 w dniach od 01.08. do 04.08 w godz. 17:00-20:00 . Do zapisu potrzebny jest formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.parafiaostrobramska.pl w zakładce: Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin oraz w parafii Narodzenia Pańskiego w dniach zapisów. Zapisanie na listę pielgrzymów wiąże się z uiszczeniem u organizatorów opłaty (zgodnie z aktualnym cennikiem), która pokrywa koszty uczestnictwa w pielgrzymce. Przy zapisie pielgrzymi otrzymują identyfikator, który należy nosić zawsze przy sobie, na widocznym miejscu.

2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w pielgrzymce:

– dzieci do 15 roku życia – w towarzystwie osoby dorosłej uczestniczącej w pielgrzymce i wskazanej na liście uczestników.

– młodzież do ukończenia 18 lat – na podstawie, złożonego na formularzu zgłoszeniowym, pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w pielgrzymce. Ponadto opiekunowie osób niepełnoletnich powinny obowiązkowo złożyć na formularzu zgłoszeniowym pisemną zgodę na przeprowadzenie zabiegu ratującego życie dziecka.

3. Pielgrzymka jest aktem religijnym błagalnym, dziękczynnym i pokutnym. Są to „rekolekcje w drodze”, a centrum pielgrzymki to codzienna Eucharystia. Udział w Eucharystii jest zaszczytnym i najważniejszym obowiązkiem każdego pielgrzyma.

4. Pielgrzym powinien być przygotowany na zmęczenie, niepogodę, upał, niewygody, skromne warunki sanitarne i dolegliwości fizyczne. Poważniejsze schorzenia należy zgłosić przy zapisach. W niektórych sytuacjach zgodę na udział w pielgrzymce powinien wyrazić lekarz. Osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia (zwłaszcza układu krążenia i neurologiczne) winny decyzję o udziale w pielgrzymce podejmować ostrożnie. Udział w pielgrzymce wymaga dobrej kondycji fizycznej.

5. Zwracamy się do siebie zwrotami: „bracie” i „siostro” bez względu na wiek i pozycję społeczną, aby stanowić równość i tworzyć jedność.

6. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których zostali zapisani. Pątników obowiązuje podporządkowanie się poleceniom: organizatorów, kapłanów, kleryków, Służb Ruchu i Przemarszu, grupowych, porządkowych oraz zaleceniom Służby Medycznej.

7. W czasie pielgrzymki zabrania się spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, palenia tytoniu, kąpieli w jeziorach, rzekach, basenach, noclegów koedukacyjnych,(wyjątek stanowią małżeństwa, o ile zgodzą się na to pozostałe osoby na noclegu), kupna i spożywania lodów(ze względu na możliwość zatrucia pokarmowego) oraz zachowań, które kłóciłyby się z religijnym charakterem pielgrzymki.

8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do pobudki.

9. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym (podczas pielgrzymowania zajmujemy tylko skrajnie prawy pas jezdni),

10. Na postojach pielgrzymi odpoczywają w miejscu wyznaczonym przez organizatorów. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość; śmieci składają do przygotowanych worków. Pątników obowiązuje rozbijanie namiotów na terenie bazy noclegowej tylko w miejscach wyznaczonych przez kwatermistrza i służby porządkowe.

11. Opieka lekarska jest zapewniona przez organizatorów pielgrzymki tylko w wymiarze podstawowym. Uczestnicy pielgrzymki obowiązkowo zabierają ze sobą potrzebne leki i środki opatrunkowe: kilka bandaży zwykłych i bandaż elastyczny, plastry opatrunkowe, krople żołądkowe, spirytus salicylowy, środki wzmacniające, witaminy, leki przeciwko przeziębieniu i gorączce, kosmetyki ochronne na słońce, zasypkę, itp. Koniecznie należy zabrać leki osobiste, które przyjmujemy systematycznie z zapasem na 11 dni. Służba zdrowia udziela pielgrzymom doraźnej pomocy bezinteresownie , lecz nie ponosi kosztów leczenia i transportu chorych. Punkt medyczny na bazie noclegowej czynny jest tylko do godziny 21:00. Koszty leków przepisanych przez lekarza pokrywa uczestnik pielgrzymki.

12. Bagaż oddaje się na samochody transportowe, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy osobiste, które będą potrzebne w drodze i w czasie odpoczynku. Bagaż złożony na samochód transportowy wydawany jest tylko w miejscach noclegowych.

13. Samochody prywatne towarzyszące pielgrzymce powinny być zgłoszone przy zapisie i oznakowane w miejscu widocznym (przednia szyba). Kierowcy w miejscach postoju powinni respektować polecenia służby ruchu i służb zabezpieczenia odpoczynków. Nie stosowanie się do poleceń skutkuje wykluczeniem samochodu z pielgrzymki.

14. Pielgrzym uczestniczy w pielgrzymce na własne ryzyko i odpowiedzialność.

15. W kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos należy do Dyrektora pielgrzymki.

16. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów pielgrzymki. Organizatorzy mają również prawo do zmian trasy pielgrzymki, godzin pobudki i wymarszu zgodnie z warunkami panującymi w czasie wędrówki.

ostatnia aktualizacja 2.07.2019r

Regulamin w formacie PDF można pobrać tutaj: [link]