Zasady ochrony danych osobowych

Drodzy Pielgrzymi,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W Kościele katolickim sprawy te reguluje również Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.

Czyniąc zadość obowiązkowi informacyjnemu RODO informujemy Was w jaki sposób przetwarzane będą Wasze dane osobowe.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kierownictwo Praskiej Pieszej Pielgrzymki Rodzin Totus Tuus na Jasną Górę następujących danych osobowych: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, informacja o stanie zdrowia. Zgadzam się także na udostępnienie mojego wizerunku dla potrzeb prowadzenia internetowych serwisów społecznościowych.

Pouczenie o przysługujących prawach – zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO):

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kierownictwo Pieszej Praskiej Pielgrzymki Rodzin na Jasną Górę. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób:
– listownie na adres: ks. proboszcz Grzegorz Kowalczyk, ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa
– przez e-mail: gkowalczyk12@wp.pl
– telefonicznie: +48 22 613-83-75 wew. 101; kom. 509-570-572

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane po to, aby:

– Zorganizować przejście Praskiej Pieszej Pielgrzymki Rodzin Totus Tuus z Warszawy do Częstochowy
– Zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczestników Pielgrzymki.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
– pisemna zgoda na przetwarzanie danych;
– uzasadniony interes administratora danych osobowych.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do końca roku w którym odbyła się pielgrzymka. Po tym czasie dane znajdujące się na nośnikach (np. dokumenty) zostaną zniszczone.

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: Służby porządkowe, Służby medyczne niosące pomoc uczestnikowi oraz firmie Ubezpieczeniowej

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych osobowych.

6. Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny.

7. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane nie będą wykorzystywane w innych celach niż wskazane powyżej, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

8. Informacje dodatkowe

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest organizacja i przebieg pielgrzymki.

 

ostatnia aktualizacja 26.06.2019r