Regulamin

Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin łączy w swoich szeregach rodziny, nieważne jest czy są to rodziny pełne, czy też poszczególni ich członkowie. Pielgrzymka Rodzin wyrusza dnia 5 sierpnia z Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w parafii Narodzenia Pańskiego po uroczystej Eucharystii sprawowanej o godzinie 7:00.

Pielgrzymka jest wielkim wysiłkiem duchowym i fizycznym, stąd jej uczestnikami mogą być ludzie o dobrym zdrowiu i kondycji fizycznej, zdolni pokonać w ciągu dnia ponad 30 km. Motywem podjęcia pielgrzymiego trudu powinny być względy religijne i chęć rzetelnego poszukiwania Boga w otaczającej nasz rzeczywistości z nadzieją i radością, w duchu modlitwy i ofiary, cierpliwości i pokuty, ze świadomością znoszenia pielgrzymich trudów i niewygód.

Jeśli czujesz potrzebę by iść za siebie i za innych, by dziękować, przebłagać, wynagrodzić, by wyprosić u Boga przez Maryję potrzebne łaski, wybierz się na te wędrowne rekolekcje, aby powrócić innym – lepszym człowiekiem.

Wskazania duszpasterskie i organizacyjne:

 1. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są zapisać się na listę pielgrzymów. Zapisy odbywają się
  w parafii Narodzenia Pańskiego w dniach 31 lipca – 04 sierpnia w godzinach 17-20 (dodatkowo w niedziele 10-13). Do zapisu potrzebny jest formularz zgłoszeniowy dostępny w macierzystej parafii lub w parafii Narodzenia Pańskiego w dniach zapisów oraz dowód osobisty (PESEL).
 2. Zapis na listę pielgrzymów wiąże się z uiszczeniem u organizatorów opłaty (zgodnie z aktualnym cennikiem), która pokrywa koszty uczestnictwa w pielgrzymce (ubezpieczenie NW, oznakowanie, transport bagażu, doraźną pomoc medyczną, gorące napoje i pieczywo) oraz koszty organizacyjne.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w pielgrzymce:
  – dzieci do 15 roku życia – w towarzystwie osoby dorosłej uczestniczącej w pielgrzymce i wskazanej na liście uczestników. – młodzież do ukończenia 18 lat – na podstawie, złożonego na formularzu zgłoszeniowym, pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w pielgrzymce.
  Ponadto opiekunowie osób niepełnoletnich powinny obowiązkowo złożyć na formularzu zgłoszeniowym pisemną zgodę na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego dziecka.
 4. Program pielgrzymki to przede wszystkim codzienna Msza św. (obecność obowiązkowa) i Komunia św., wspólne modlitwy i śpiewy, konferencje, rozważania, milczenie i dyskusje. Przed pielgrzymką lub w czasie drogi należy przystąpić do Sakramentu Pokuty.
 5. Dla wyrażenia i podkreślenia wspólnej rodziny pielgrzymkowej pątnicy zwracają się do siebie: Brat i Siostra.
 6. Na pielgrzymi szlak należy zabrać: różaniec i śpiewnik, dokumenty tożsamości (dowód osobisty, kartę ubezpieczenia zdrowotnego), płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy, dobrze rozchodzone buty, śpiwór, karimatę, sztućce, kubek, bidon, leki i środki opatrunkowe (bandaż elastyczny i zwykły) oraz koniecznie leki osobiste.
 7. Służba zdrowia udziela pielgrzymom doraźnej pomocy bezinteresownie tylko w zakresie podstawowym, lecz nie ponosi kosztów leczenia i transportu chorych. Punkt medyczny na bazie noclegowej czynny jest tylko do godziny 21:00.
  Koszty leków przepisanych przez lekarza pokrywa uczestnik pielgrzymki.
 8. Bagaż oddaje się na samochody transportowe, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy osobiste, które będą potrzebne w drodze i w czasie odpoczynku. Bagaż złożony na samochód transportowy wydawany jest tylko na bazach noclegowych.
 9. Samochody prywatne nie mogą towarzyszyć pielgrzymce. Wyjątek stanowią samochody zgłoszone przy zapisie i oznakowane zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez kierownictwo pielgrzymki.
 10. Pątników obowiązuje:
  – skromny ubiór (zasłonięte ramiona i kolana),
  – noszenie w widocznym miejscu znaczka i plakietki identyfikującej pielgrzyma,
  – przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 22:00 do pobudki,
  – podporządkowanie się poleceniom: organizatorów, kapłanów, kleryków, Służb Ruchu i Przemarszu, grupowych oraz porządkowych, oraz zaleceniom Służby Medycznej,
  – pamiętanie o bezpieczeństwie na drogach (zajmujemy tylko skrajnie prawy pas jezdni),
  – na postojach pielgrzymi odpoczywają w miejscu wyznaczonym przez organizatorów. Zabrania się przechodzenia na drugą stronę jezdni,
  – na postojach śmieci i odpadki składamy w wyznaczonych do tego miejscach,
  – zakaz palenia, posiadania i spożywania napojów alkoholowych,
  – zakaz noclegów koedukacyjnych (wyjątek stanowią małżeństwa, o ile zgodzą się na to pozostałe osoby w miejscu noclegu),
  – rozbijanie namiotów na terenie bazy tylko w miejscach wyznaczonych przez kwatermistrza,
  – zakaz samowolnego pielgrzymowania poza wyznaczonymi grupami,
  – zakaz spożywania lodów ze względu na możliwość zatrucia pokarmowego,
  – po przewiezieniu na punkt medyczny pozostanie na nim aż do chwili przyjścia pielgrzymki lub do odwołania przez lekarza.
 11. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki, przewiduje się upomnienie. Drugie upomnienie jest równoznaczne z usunięciem z pielgrzymki.
 12. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów pielgrzymki. Organizatorzy mają również prawo do zmian trasy pielgrzymki, godzin pobudki i wymarszu zgodnie z warunkami panującymi w czasie wędrówki.